Bargen Deg i Gymru

Maniffesto 2024

[Translate to Welsh:] Ed Davey and Jane Dodds

Yr etholiad hwn yw ein cyfle i ennill y newid y mae dirfawr ei angen ar ein gwlad.

Mae pob pleidlais i’r Democratiaid Rhyddfrydol yn bleidlais i ethol hyrwyddwr lleol cryf a fydd yn brwydro am chwarae teg i chi a’ch cymuned.

Bargen deg lle gall pawb fforddio cartref gweddus rhywle diogel a glân – gydag ymddeoliad cyfforddus pan ddaw’r amser.

Bargen deg lle gall pob plentyn fynd i ysgol dda a chael cyfleoedd gwirioneddol i gyflawni eu potensial.

Bargen deg lle gall pawb gael y gofal iechyd o ansawdd uchel sydd ei angen arnynt, pan fydd ei angen arnynt a lle mae ei angen arnynt.

Dyna’r fargen deg y mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn ymladd drosti.

Blaenor

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Jane Dodds AS

View

Ein Bargen Deg

Byddai ein bargen deg yn rhoi’r pŵer i bawb wneud y gorau o’u potensial, a rhyddid gwirioneddol i benderfynu sut i fyw eu bywydau.

View

Bargen deg ar yr economi

Mae pawb yn haeddu'r cyfle i ddod ymlaen mewn bywyd a gweld eu gwaith caled a'u dyhead yn cael eu gwobrwyo'n iawn.

View

Bargen deg ar wasanaethau cyhoeddus

Mae pob plentyn yn haeddu’r dechrau gorau posib mewn bywyd. Dylai pawb dderbyn y gofal sydd ei angen arnynt pan fydd ei angen arnynt.

View

Bargen Deg ar yr amgylchedd

Dylai pawb allu mwynhau manteision ein hamgylchedd naturiol hyfryd, a dylai ein plant etifeddu’r dyfodol y maent yn ei haeddu.

View

Teyrnas Unedig gref a threfn ryngwladol deg

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn rhyngwladolwyr balch. Credwn fod ein gwlad a’n pobl yn ffynnu pan fyddwn yn agored ac yn allblyg.

View

Democratiaeth wirioneddol deg

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu mai hawliau sylfaenol ac urddas yw genedigaeth hawl pob unigolyn, i'w barchu, ei drysori a'i wella.

View

Yr Economi

Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn credu mewn galluogi pobl a chaniatáu i fusnesau ffynnu.

View

Mwy o fanylion

Am ein bargen deg ar yr economi

View

Busnes a Swyddi

Mae’n rhaid i ni wneud Prydain yn un o’r lleoedd mwyaf deniadol yn y byd i fusnesau fuddsoddi.

View

Mwy o fanylion

Am ein bargen deg ar fusnes a swyddi

View

Newid Hinsawdd ac Ynni

Mae newid yn yr hinsawdd yn fygythiad dirfodol. Mae angen gweithredu ar frys i gyflawni sero net ac osgoi trychineb.

View

Mwy o fanylion

am ein bargen deg ar newid hinsawdd ac ynni

View

Iechyd

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu y dylai pobl fod â rheolaeth dros eu bywydau a’u hiechyd eu hunain ac mae hynny’n golygu y dylai pawb gael y gofal sydd ei angen arnynt, pan fydd ei angen arnynt, lle mae ei angen arnynt.

View

Mwy o fanylion

Ar ein bargen deg ar iechyd

View

Gofal

Mae pawb yn haeddu gofal cymdeithasol o ansawdd uchel pan fydd ei angen arnynt. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol eisiau i bawb allu byw'n annibynnol a chydag urddas.

View

Mwy o fanylion

Ar ein bargen deg ar ofal

View

Addysg

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu mai addysg yw’r buddsoddiad gorau y gallwn ei wneud ym mhotensial ein plant ac yn nyfodol ein gwlad.

View

Teuluoedd, Plant a Phobl Ifanc

Mae pob plentyn yn haeddu’r dechrau gorau posib mewn bywyd a’r cyfle i ffynnu, waeth beth fo’u cefndir neu amgylchiadau personol.

View

Mwy o fanylion

Am ein bargen deg i deuluoedd, plant a phobl ifanc

View

Pensiynau a Rhwyd Ddiogelwch

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu na ddylai neb ofni am eu dyfodol, brwydro i roi bwyd ar y bwrdd, na phoeni am wresogi eu cartref.

View

Mwy o fanylion

am ein bargen deg ar bensiynau a'r rhwyd ​​​​ddiogelwch

View

Trosedd a Phlismona

Mae pawb yn haeddu teimlo'n ddiogel yn eu cartrefi a'u cymunedau eu hunain. Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn atal trosedd ac yn adeiladu cymunedau lle gall pobl wir deimlo'n ddiogel.

View

Mwy o fanylion

Am ein bargen deg ar droseddu a phlismona

View

Amgylchedd Naturiol

Mae diogelu ein hamgylchedd naturiol gwerthfawr wrth wraidd ymagwedd y Democratiaid Rhyddfrydol. Dylai pawb allu mwynhau mannau gwyrdd agored, afonydd glas glân a harddwch arfordir Prydain.

View

Mwy o fanylion

Ar ein bargen deg ar yr amgylchedd naturiol

View

Bwyd a Ffermio

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn sefyll dros ffermwyr Prydain ac yn sicrhau bod pawb yn gallu cael bwyd fforddiadwy, iach a maethlon, wedi'i gynhyrchu i safonau lles ac amgylcheddol uchel.

View

Mwy o fanylion

Ar ein bargen deg ar fwyd a ffermio

View

Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn gwybod bod cartref yn anghenraid ac yn sylfaen i bobl adeiladu eu bywydau arni. Felly byddwn yn sicrhau bod pawb yn gallu cael mynediad at dai sy’n diwallu eu hanghenion.

View

Trafnidiaeth

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn gwella cysylltedd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol tra’n hybu’r economi, diogelu’r amgylchedd a gwella iechyd y cyhoedd.

View

Mwy o fanylion

Am ein bargen deg ar drafnidiaeth

View

Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

Mae treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog a bywiog y DU yn drysor cenedlaethol.Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn buddsoddi yn ein cyfalaf diwylliannol ac yn meithrin y genhedlaeth nesaf o dalent.

View

Mwy o fanylion

Am ein bargen deg ar ddiwylliant, y cyfryngau a chwaraeon

View

Mewnfudo a Lloches

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn ymladd dros system fewnfudo deg, effeithiol sy’n trin pawb ag urddas a pharch.

View

Mwy o fanylion

Am ein bargen deg ar fewnfudo a lloches

View

Hawliau a Chydraddoldeb

Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn bodoli i adeiladu cymdeithas rydd lle mae hawliau a rhyddid pawb yn cael eu hamddiffyn.

View

Mwy o fanylion

Ar ein bargen deg ar hawliau a chydraddoldeb

View

Diwygio Gwleidyddol

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol am ddechrau atgyweirio'r difrod sydd wedi'i wneud gan y llif cyson o sleze Ceidwadol, a dod â'r oes o esgeulustod i ben.

View

Mwy o fanylion

Ar ein bargen deg ar ddiwygio gwleidyddol

View

Amddiffyniad

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn cryfhau ein Lluoedd Arfog ac yn cefnogi’r bobl sy’n gweithio ynddynt.

View

Mwy o fanylion

Ar ein bargen deg ar amddiffyn

View

Rhyngwladol

Mae angen i Brydain sefyll ar lwyfan y byd dros y gwerthoedd rhyddfrydol hanfodol hynny sy’n gonglfaen i’n cymdeithas: democratiaeth, rhyddid, hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith.

View

Mwy o fanylion

Ar ein bargen deg ar faterion rhyngwladol

View
Applies to:

Mae’r maniffesto hwn yn nodi polisïau a blaenoriaethau’r Democratiaid Rhyddfrydol ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan. Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn gosod polisi ar faterion datganoledig sy’n gyfrifoldeb i Senedd Cymru ac yn cyhoeddi maniffesto manwl cyn pob etholiad i'r Senedd. Mae cyfeiriad eang polisi ar faterion datganoledig megis iechyd ac addysg wedi’u nodi’n gryno yn y maniffesto hwn. Mae hyn yn arbennig o wir lle mae maniffesto’r DU yn cynnwys cynigion ariannu a fydd yn cynhyrchu incwm ychwanegol i Lywodraeth Cymru drwy symiau canlyniadol Barnett neu amddiffyniadau cyllid.

Derbyn diweddariadau ebost...

Gallwch chi optio allan ar unrhyw bryd.

The Liberal Democrats may use the information you provide, including your political opinions, to further our objectives and share it with our elected representatives. Any data we gather will be used in accordance with our privacy policy: libdems.org.uk/privacy. You can exercise your rights and withdraw your consent to future communications by contacting us: data.protection@libdems.org.uk or: DPO, Lib Dems, 1 Vincent Square, SW1P 2PN.

This website uses cookies

Like most websites, this site uses cookies. Some are required to make it work, while others are used for statistical or marketing purposes. If you choose not to allow cookies some features may not be available, such as content from other websites. Please read our Cookie Policy for more information.

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.